مقایسه هزینه اجاره بیلبورد در مرکزیک استان متوسط ،

با هزینه جاده نویسی ودیوار نویسی 

نظر به اینکه تعرفه بیلبوردهای شهرستان قم ، بین سایرمراکزاستانها در سطح متوسط قرار دارد ، لذا دراین بخش ازاین شهرستان به عنوان نمونه استفاده شده است.

 

توجیه تبلیغات دیوار نویسی وجاده نویسی

این نوع تبلیغات نیز جزو ابزار های تبلیغاتی ارزان قیمت وبسیار موثر محسوب میشود.

هزینه ۴ ماهه یک بیلبورد جاده ای درشهرستان قم ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال میباشد.

باابن هزینه میتوان حدود ۲۵۰۰۰ مترمربع جاده نویسی به مدت حداقل ۴ ماه انجام داد.

 البته لازم به توضیح است اختلاف قیمت این ابزارتبلیغاتی درکلانشهرهایی مثل تهران ، مشهد ، اصفهان و… چندین برابرخواهد بود.

تعدداکران این ابزارها به علت هزینه پایین  ، باعث تکرر دید مخاطبان شده وروی ضمیر ناخودآگاه آنان تاثیر فوق العاده ای میگذارد.

تبلیغات دیوار نویسی و جاده نویسی